DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu internetowego www.modn.konin.pl

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, zwany dalej MODN zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie tylko do strony internetowej MODN.

Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 2019.07.23. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.03.19.

Strona internetowa MODN jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Deklarację sporządzono 2020.03.19. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o kontakt w celu:

  1. zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
  2. składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Wyznaczoną osobą do kontaktu jest Agnieszka Nowak, adres poczty elektronicznej: sekretariat@modn.konin.pl numer telefonu: 63 211 27 56.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład można zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie takie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. sposób kontaktu,
  3. formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej.

MODN powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, MODN niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, MODN może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy MODN odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

MODN mieści się w części budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Koninie, przy ulicy Szymanowskiego 5 na osiedlu Zatorze.

Opis dostępności wejścia do budynku

  • wejście od strony parkingu: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Schody z poręczą prowadzące na I piętro do siedziby MODN. Brak opcji wjazdu wózkiem.

Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: brak.

Pochylnia: brak.

Pętla indukcyjna: brak.

Toaleta dostosowana: nie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym na parkingu osiedlowym przed budynkiem MODN lub na parkingu III LO. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku MODN.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Tłumacz: brak.

Dojazd do MODN

  • autobusem MZK: do ulicy Chopina lub Paderewskiego, następnie dojście ok. 250 m.
  • samochodem: dojazd od ulicy Szymanowskiego.

 

Utworzony 2020-01-19 Główna 781
Poprzedni
Następny

Menu