O nas

Celem Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jest doskonalenie nauczycieli i kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych szkolnych i pozaszkolnych.

Doradcy metodyczni zatrudnieni w Ośrodku wykonują zadania związane ze wspomaganiem nauczycieli oraz rad pedagogicznych w zakresie: planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego, doboru i adaptacji lub tworzenia programów nauczania i materiałów dydaktycznych, rozwijania umiejętności metodycznych, podejmowania działań innowacyjnych. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez: udzielanie indywidualnych i zbiorowych konsultacji, prowadzenie lekcji i zajęć otwartych, organizowanie zajęć warsztatowych, seminariów i konferencji metodycznych, organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli.

W swojej pracy kierujemy się zasadą, że nauczyciel XXI wieku to „nauczyciel kształcący się całe życie”, bo tylko taki pedagog będzie kształcił u swoich uczniów umiejętności uczenia się przez całe życie. W załączniku znajdziecie Państwo wizję, misję i koncepcje pracy MODN na lata 2012-2017, które są częścią Księgi Jakości certyfikatu ISO 9001:2008.

Nasza kadra

dr Krzysztof Wereszczyński
Dyrektor MODN
dyrektor@modn.konin.pl

Wykształcenie:
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Magister historii, specjalizacja nauczycielska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Studia podyplomowe:
Podyplomowe Studium Edukacji Dorosłych (andragogiki) – UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Europejskiej Administracji Samorządowej i Rządowej, specjalność Edukacja Europejska – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku

Inne kwalifikacje i kompetencje:
Kurs Kwalifikacyjny dla Kierowniczej Kadry Oświatowej (ODN Konin) Kurs Kwalifikacyjny z Zakresu Nadzoru Pedagogicznego (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra w Poznaniu) Egzaminator maturalny OKE w zakresie historii oraz wiedzy o społeczeństwie Arbiter Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Dyrektorze CKE Wykładowca akademicki (pedagogika)

Konsultanci

Ewa Gryczman
Konsultant MODN
e.gryczman@modn.konin.pl

Wykształcenie:
magister chemii (Uniwersytet Wrocławski), kwalifikacje pedagogiczne (IKN Poznań)

Studia podyplomowe:
Studia podyplomowe w zakresie Zastosowań Informatyki (Politechnika Łódzka)
Studia podyplomowe w zakresie chemii (UMCS Lublin)

Inne kwalifikacje i kompetencje:
Kurs kwalifikacyjny „Organizacja i zarządzanie oświatą” (Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU-JETTER we Włocławku)
Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z chemii
Egzaminator OKE w zakresie egzaminu z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum
Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli
Trener CKE w zakresie egzaminu maturalnego z chemii
Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (ORE)
Rzeczoznawca podręczników szkolnych (MEN)
Liczne formy doskonalenia w zakresie pomiaru dydaktycznego, diagnostyki edukacyjnej, ewaluacji

Jolanta Fabisiak

Konsultant MODN

Wykształcenie:
magister filologii rosyjskiej (UAM w Poznaniu)

Studia podyplomowe:
Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (PWSZ w Koninie)

Inne kwalifikacje i kompetencje:
Kurs kwalifikacyjny w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego (Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie)
Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego
Kurs „Coaching w zarządzaniu szkołą” (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Fundacja Szkoła Liderów, 100 godz.)
Adam Mazgajczyk

Konsultant do spraw kształcenia zawodowego


Wykształcenie:
magister fizyki w zakresie dydaktyki fizyki (UAM Poznań)

Studia podyplomowe:
Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Zastosowanie Informatyki dla Nauczycieli, Informatyka i Technologie Informacyjne, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Odnawialne Źródła Energii, Akademia trenera, Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki, Doradztwo zawodowe i andragogika

Kurs kwalifikacyjny:
Oligofrenopedagogika dla nauczycieli, wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo

Inne kompetencje:
Ekspert MEN z zakresu kształcenia zawodowego. Ekspert do spraw opracowywania modelowych programów praktycznej nauki zawodu. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Trener Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zakresie prowadzenia szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów – egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Arbiter kolegium arbitrażowego w zakresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Autor zadań potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Kierownik ośrodka egzaminacyjnego powołanego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie. Autor, recenzent podstaw programowych, kryteriów weryfikacji, suplementów, programów i planów nauczania, obecnej reformy kształcenia zawodowego dla Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Recenzent materiałów dydaktycznych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Recenzent kwalifikacji rynkowych dla Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Moderator i trener spotkań branżowych zespołów partnerów społecznych - Krajowego Ośrodka Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie i Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Miejsce pracy:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie, ul. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin


Doradcy metodyczni

Dorota Bugajczyk
bugajczyk.dorota@modn.konin.pl
dyżur doradcy: poniedziałki,
godz. 14.30-15.30 w MODN

Wykształcenie:
Magister pedagogiki, specjalność – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, licencjat z pedagogiki zdrowia (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Studia podyplomowe:
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (WSP-T w Koninie)
Doradztwo zawodowe i personalne (WSP-T w Koninie)
Organizacja i zarządzanie oświatą (WSH im. Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie)

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koninie, ul. Kolska 2

Doradca metodyczny – doradztwo zawodowe, pedagogika szkolna
Aneta Bylewska - Kurek
bylewska-kurek.aneta@modn.konin.pl
dyżur doradcy: poniedziałki,
godz. 14.30-15.30 w MODN

Wykształcenie:
mgr historii ( UAM Poznań)

Studia podyplomowe:
Filologia polska (UAM Poznań)
Doradztwo podatkowe (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koninie, ul. Kolska 2

Doradca metodyczny – historia, wos
Małgorzata Chojnacka
chojnacka.malgorzata@modn.konin.pl
dyżur doradcy: poniedziałki,
godz. 14.30-15.30 w MODN

Wykształcenie:
magister filologii polskiej (Uniwersytet Łódzki)

Studia podyplomowe:
Edukacja czytelnicza i medialna (UAM Poznań)

Inne kwalifikacje:
Kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa

Inne kompetencje:
Egzaminator OKE w zakresie egzaminu po szkole podstawowej

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Koninie, ul. Błaszaka 4

Doradca metodyczny – język polski (szkoły podstawowe)
Marta Hossa
hossa.marta@modn.konin.pl
dyżury doradcy: poniedziałki,
godz. 15.15-16.00 oraz czwartki,
godz. 12.30-13.30 w SP 12, s. 104

Wykształcenie:
PWSZ w Koninie, Instytut Neofilologii, kierunek: język niemiecki, ukończony z tytułem licencjata-Państwowy egzamin językowy- DSH w Niemczech Uniwersytet im. Filipa w Marburgu, Wydział Germanistyki, ukończony z tytułem magistra

Studia podyplomowe:
Edukacja czytelnicza i medialna (UAM Poznań)

Inne kwalifikacje:
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkoleniowego WIEDZA Kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa Egzaminator OKE w zakresie egzaminu po szkole podstawowej

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie, ul. Szeligowskiego 5

Doradca metodyczny – języki obce
Anna Kamińska
kaminska.anna@modn.konin.pl
dyżury doradcy: poniedziałki,
godz. 14.30-15.00 oraz czwartki,
godz. 10.00-10.30 w MODN

Wykształcenie:
mgr wychowania fizycznego – AWF Poznań (1990 r.)
mgr rehabilitacji ruchowej – AWF Poznań (1992 r.)

Studia podyplomowe:
w zakresie edukacji zdrowotnej i ekologicznej – Centrum Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Zakresie Edukacji Prozdrowotnej i Ekologicznej, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu

Inne kwalifikacje i kompetencje:
0d 2004 r. członek Regionalnego Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie, ul. Szeligowskiego 5

Doradca metodyczny – wychowanie fizyczne
Jacek Kamiński 
kaminski.jacek@modn.konin.pl
dyżury doradcy: poniedziałki,
godz. 14.30-15.00 oraz czwartki,
godz. 8.00-9.00 w MODN

Wykształcenie:
mgr geografii (UAM Poznań)

Inne kwalifikacje i kompetencje:
Inne kompetencje: egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z geografii oraz egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie, ul. Szeligowskiego 5

Doradca metodyczny – geografia
Edyta Miska-Mazgajczyk
miska-mazgajczyk.edyta@modn.konin.pl
dyżur doradcy: poniedziałki,
godz. 14.30-15.30 w MODN

Wykształcenie:
mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia podyplomowe:
Organizacja i zarządzanie oświatą - Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Nadzór Pedagogiczny z Elementami Ewaluacji - Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna
Akademia Trenera - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Centrum Doskonalenia Kadr i Nauczycieli

Inne kwalifikacje i kompetencje:
trener, specjalista ds. szkoleń,
doradca zawodowy,
ekspert MEN ds. awansu zawodowego wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie, ul. Szeligowskiego 5

Doradca metodyczny – edukacja wczesnoszkolna
Paulina Owsianna
owsianna.paulina@modn.konin.pl
dyżur doradcy: poniedziałki,
godz. 14.30-15.30 w MODN

Wykształcenie:
magister filologii germańskiej, specjalność metodyka i dydaktyka nauczania języków obcych (UAM Poznań)

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koninie, ul. Kolska 2

Doradca metodyczny – języki obce
Iwona Pawlaczyk
(obecnie przebywa na urlopie)
pawlaczyk.iwona@modn.konin.pl

Wykształcenie:
mgr wychowania plastycznego – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia podyplomowe:
Technika - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Wiedza o kulturze - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 44

Doradca metodyczny – przedmioty artystyczne, technika
Agnieszka Pietrowska
pietrowska.agnieszka@modn.konin.pl
dyżur doradcy: poniedziałki,
godz. 14.30-15.30 w MODN

Wykształcenie:
mgr historii (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Studia podyplomowe:
Język polski (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu), Bibliotekoznawstwo (Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi)

Inne kwalifikacje i kompetencje:
Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z historii

Doradca metodyczny – wos, historia
Małgorzata Ptak
ptak.malgorzata@modn.konin.pl
dyżur doradcy: poniedziałki,
godz. 14.30-15.30 w MODN

Wykształcenie:
magister filologii polskiej – UAM w Poznaniu

Studia podyplomowe:
Wiedza o kulturze – UAM w Poznaniu Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość – UAM w Poznaniu

Inne kwalifikacje i kompetencje:
egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego

Miejsce pracy:
II Liceum Ogólnokształcące w Koninie, ul. 11 listopada 7a

Doradca metodyczny – język polski (szkoły ponadpodstawowe)
Beata Roskosz
roskosz.beata@modn.konin.pl
dyżur doradcy: poniedziałki,
godz. 14.30-15.30 w MODN

Wykształcenie:
mgr pedagogiki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Pedagogiczno-Artystyczny)

Studia podyplomowe:
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną - Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska
„menedżer w oświacie” podyplomowe studia organizacji i zarządzania - Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie
Zastosowanie informatyki dla nauczycieli - Politechnika Łódzka
Przedsiębiorczość - Politechnika Poznańska

Inne kwalifikacje i kompetencje:
Certyfikowany mediator szkolny
Certyfikowana trenerka grupowego Treningu Zastępowania Agresji
Pedagogika w zakresie wychowania artystycznego - kierunek TEATR
Realizatorka licznych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
Autorka i realizatorka wielu szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli i specjalistów szkolnych w zakresie: umiejętności wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z agresją i przemocą w szkole, pracy z uczniem zdolnym, wykorzystania technologii informatycznej w pracy nauczyciela.

Miejsce pracy:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, ul. Wodna 1

Doradca metodyczny – pedagogika i psychologia szkolna
Beata Woźniak
wozniak.beata@modn.konin.pl
dyżur doradcy: poniedziałki,
godz. 14.30-15.30 w MODN

Wykształcenie:
mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy)

Studia podyplomowe:
Logopedia (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy)
Neurologopedia (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Oligofrenopedagogika (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)

Miejsce pracy:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie, ul Kaliska 19

Doradca metodyczny – nauczanie specjalne i integracyjne, wychowanie przedszkolne 

Pracownicy

Agnieszka Nowak - Referent

Sylwia Czajka - Główny Księgowy

Izabela Cholewjusz - Pracownik Obsługi

Menu