Celem MODN w Koninie jest doskonalenie nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. 
Doradcy metodyczni zatrudnieni w Ośrodku wykonują zadania związane ze wspomaganiem nauczycieli oraz rad pedagogicznych w zakresie: planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego, doboru i adaptacji lub tworzenia programów nauczania i materiałów dydaktycznych, rozwijania umiejętności metodycznych, podejmowania działań innowacyjnych. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez: udzielanie indywidualnych i zbiorowych konsultacji, prowadzenie lekcji i zajęć otwartych, organizowanie zajęć warsztatowych, seminariów i konferencji metodycznych, organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli.
W swojej pracy kierujemy się zasadą, że nauczyciel XXI wieku to „nauczyciel kształcący się całe życie”, bo tylko taki pedagog będzie kształcił u swoich uczniów potrzebę i umiejętność ciągłego uczenia się. 

WYKAZ NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH (szczegółowy opis kompetencji kadry szkoleniowej MODN znajduje się poniżej wykazu)

Zapraszamy do kontaktu z doradcami w sprawach związanych z zagadnieniami dotyczącymi pracy zawodowej nauczycieli poprzez korespondencję mailową.

LP.IMIĘ I NAZWISKOPRZEDMIOT/
SPECJALNOŚĆ
ADRES E-MAILTERMINY
I MIEJSCA DYŻURÓW
1.Dorota Bugajczykdoradztwo zawodowe,
pedagogika szkolna
bugajczyk.dorota@modn.konin.pl
poniedziałki, godz. 14.30-15.30, MODN
2.Aneta Bylewska-Kurekhistoria,
wiedza o społeczeństwie
bylewska-kurek.aneta@modn.konin.pl
poniedziałki, godz. 14.30-15.30, MODN
3.Małgorzata Chojnackajęzyk polski (szkoła podstawowa)
chojnacka.malgorzata@modn.konin.pl
poniedziałki, godz. 14.30-15.30, MODN
4.Marta Hossajęzyki obce
hossa.marta@modn.konin.pl
poniedziałki, godz. 15.15-16.00, czwartki, godz. 12.30-13.30, SP 12, s. 104
5.Anna Kamińskawychowanie fizyczne
kaminska.anna@modn.konin.pl
poniedziałki, godz. 14.30-15.00, 
czwartki, godz. 10.00-10.30, MODN
6.Jacek Kamińskigeografia
kaminski.jacek@modn.konin.pl
poniedziałki, godz. 14.30-15.00, czwartki, godz. 9.00-9.30, MODN
7.Edyta Miska-Mazgajczykedukacja wczesnoszkolna
miska-mazgajczyk.edyta@modn.konin.pl
poniedziałki, godz. 14.30-15.30, MODN
8.Paulina Owsiannajęzyki obce
owsianna.paulina@modn.konin.pl
poniedziałki, godz. 14.30-15.30, MODN
9.Iwona Pawlaczykprzedmioty artystyczne, technikapawlaczyk.iwona@modn.konin.plobecnie przebywa na urlopie
10.Agnieszka Pietrowskawiedza o społeczeństwie, historia
pietrowska.agnieszka@modn.konin.pl
poniedziałki, godz. 14.30-15.30, MODN
11.Małgorzata Ptakjęzyk polski (szkoła ponadpodstawowa)
ptak.malgorzata@modn.konin.pl
poniedziałki, godz. 14.30-15.30, MODN
12.Beata Roskoszpedagogika i psychologia szkolna
roskosz.beata@modn.konin.pl
poniedziałki, godz. 14.30-15.30, MODN
13.Beata Woźniakedukacja specjalna i integracyjna, wychowanie przedszkolne
wozniak.beata@modn.konin.pl
poniedziałki, godz. 14.30-15.30, MODN

Szczegółowy opis kadry dydaktycznej MODN


dr Krzysztof Wereszczyński
Dyrektor MODN
dyrektor@modn.konin.pl
Wykształcenie:
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UMK w Toruniu) mgr historii, specjalizacja nauczycielska (UMK w Toruniu)
Studia podyplomowe:
Podyplomowe Studium Edukacji Dorosłych (UMK w Toruniu), Podyplomowe Studium Europejskiej Administracji Samorządowej i Rządowej, specjalność Edukacja Europejska (WSH w Pułtusku)
Inne kwalifikacje i kompetencje:
Kurs Kwalifikacyjny dla Kierowniczej Kadry Oświatowej (ODN Konin), Kurs Kwalifikacyjny z Zakresu Nadzoru Pedagogicznego (ODN Uni-Terra w Poznaniu),  Egzaminator maturalny OKE w zakresie historii oraz wiedzy o społeczeństwie, Arbiter Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Dyrektorze CKE, Wykładowca akademicki (pedagogika), członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim.

Konsultanci

Ewa Gryczman
Konsultant MODN
e.gryczman@modn.konin.pl
Wykształcenie:
magister chemii (Uniwersytet Wrocławski), kwalifikacje pedagogiczne (IKN Poznań)
Studia podyplomowe:
Studia podyplomowe w zakresie Zastosowań Informatyki (Politechnika Łódzka), Studia podyplomowe w zakresie chemii (UMCS Lublin)
Inne kwalifikacje i kompetencje:
Kurs kwalifikacyjny „Organizacja i zarządzanie oświatą” (Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU-JETTER we Włocławku), Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z chemii, Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, Trener CKE w zakresie egzaminu maturalnego z chemii, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (ORE), Rzeczoznawca podręczników szkolnych (MEN), liczne formy doskonalenia w zakresie pomiaru dydaktycznego, diagnostyki edukacyjnej, ewaluacji

Jolanta Fabisiak
Konsultant MODN
j.fabisiak@modn.konin.pl
Wykształcenie:
magister filologii rosyjskiej (UAM w Poznaniu)
Studia podyplomowe:
Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (PWSZ w Koninie)
Inne kwalifikacje i kompetencje:
Kurs kwalifikacyjny w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego (OKUN w Lesznie), Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego, Kurs „Coaching w zarządzaniu szkołą” (ORE, Fundacja Szkoła Liderów)
Adam Mazgajczyk

Konsultant do spraw kształcenia zawodowego
Wykształcenie:
magister fizyki w zakresie dydaktyki fizyki (UAM Poznań)
Studia podyplomowe:
Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Zastosowanie Informatyki dla Nauczycieli, Informatyka i Technologie Informacyjne, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Odnawialne Źródła Energii, Akademia trenera, Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki, Doradztwo zawodowe i andragogika
Kurs kwalifikacyjny:
Oligofrenopedagogika dla nauczycieli, wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo
Inne kompetencje:
Ekspert MEN z zakresu kształcenia zawodowego. Ekspert do spraw opracowywania modelowych programów praktycznej nauki zawodu. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Trener OKE w Poznaniu w zakresie prowadzenia szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów – egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Arbiter kolegium arbitrażowego w zakresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Autor zadań potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla CKE w Warszawie. Kierownik ośrodka egzaminacyjnego powołanego w CKZ w Koninie. Autor, recenzent podstaw programowych, kryteriów weryfikacji, suplementów, programów i planów nauczania, obecnej reformy kształcenia zawodowego dla ORE w Warszawie. Recenzent materiałów dydaktycznych dla MEN. Recenzent kwalifikacji rynkowych dla Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Moderator i trener spotkań branżowych zespołów partnerów społecznych - KOEZiU w Warszawie i ORE w Warszawie.
Miejsce pracy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie, ul. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin

Doradcy metodyczni

Dorota Bugajczyk
Wykształcenie:
mgr pedagogiki, specjalność – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, licencjat z pedagogiki zdrowia (WSH-E w Łodzi)
Studia podyplomowe:
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (WSP-T w Koninie), Doradztwo zawodowe i personalne (WSP-T w Koninie), Organizacja i zarządzanie oświatą (WSH im. Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie)
Miejsce pracy:
II Liceum Ogólnokształcące w Koninie, ul. 11 listopada 7a 
Aneta Bylewska - Kurek
Wykształcenie:
mgr historii (UAM Poznań)
Studia podyplomowe:
Filologia polska (UAM Poznań),Doradztwo podatkowe (WSB w Poznaniu)
Miejsce pracy: 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koninie, ul. Kolska 2
Małgorzata Chojnacka
Wykształcenie:
mgr filologii polskiej (UŁ w Łodzi)
Studia podyplomowe:
Edukacja czytelnicza i medialna (UAM Poznań)
Inne kwalifikacje i kompetencje:
Kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa, Egzaminator OKE w zakresie egzaminu po szkole podstawowej 
Miejsce pracy: 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Koninie, ul. Błaszaka 4
Marta Hossa
Wykształcenie:
mgr germanistyki (Uniwersytet im. Filipa w Marburgu, Niemcy)
Studia podyplomowe:
Edukacja czytelnicza i medialna (UAM Poznań)
Inne kwalifikacje:
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej (ODN CS WIEDZA), Kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa (ODN CS WIEDZA), Egzaminator OKE w zakresie egzaminu po szkole podstawowej
Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie, ul. Szeligowskiego 5
Anna Kamińska
Wykształcenie:
mgr wychowania fizycznego – AWF Poznań (1990 r.)
mgr rehabilitacji ruchowej – AWF Poznań (1992 r.)
Studia podyplomowe:
w zakresie edukacji zdrowotnej i ekologicznej (CKiDN w Zakresie Edukacji Prozdrowotnej i Ekologicznej, TWP, WSJO w Poznaniu)
Inne kwalifikacje i kompetencje:
0d 2004 r. członek Regionalnego Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie
Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie, ul. Szeligowskiego 5
Jacek Kamiński
Wykształcenie:
mgr geografii (UAM Poznań)
Inne kwalifikacje i kompetencje:
egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z geografii oraz egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie, ul. Szeligowskiego 5
Edyta Miska-Mazgajczyk
Wykształcenie:
mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego (UAM w Poznaniu
Studia podyplomowe:
Organizacja i zarządzanie oświatą (WSZ w Koninie), Nadzór Pedagogiczny z Elementami Ewaluacji (BWSH w Gdyni), Akademia Trenera (UAM w Poznaniu), 
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna (WSGK w Kutnie Centrum Doskonalenia Kadr i Nauczycieli) 
Inne kwalifikacje i kompetencje:
trener, specjalista ds. szkoleń, doradca zawodowy, ekspert MEN ds. awansu zawodowego wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie, ul. Szeligowskiego 5
Paulina Owsianna
Wykształcenie:
mgr filologii germańskiej, specjalność metodyka i dydaktyka nauczania języków obcych (UAM Poznań)
Miejsce pracy:
II Liceum Ogólnokształcące w Koninie, ul. 11 listopada 7a
Iwona Pawlaczyk
Wykształcenie:
mgr wychowania plastycznego (UMK w Toruniu)
Studia podyplomowe:
Technika (SW im. Pawła Włodkowica w Płocku), Wiedza o kulturze (SW im. Pawła Włodkowica w Płocku) 
Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 44
Agnieszka Pietrowska
Wykształcenie:
mgr historii (UMK w Toruniu)
Studia podyplomowe:
Język polski (WSNHiD w Poznaniu), Bibliotekoznawstwo (AH-E w Łodzi)
Inne kwalifikacje i kompetencje:
Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z historii
Miejsce pracy:
III Liceum Ogólnokształcące w Koninie, ul. Szymanowskiego 5
Małgorzata Ptak
Wykształcenie:
mgr filologii polskiej (UAM w Poznaniu)
Studia podyplomowe:
Wiedza o kulturze (UAM w Poznaniu), Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość (UAM w Poznaniu)
Inne kwalifikacje i kompetencje:
egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
Miejsce pracy:
II Liceum Ogólnokształcące w Koninie, ul. 11 listopada 7a
Beata Roskosz
Wykształcenie:
mgr pedagogiki (UAM w Poznaniu)
Studia podyplomowe:
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną (GWSH-M w Gnieźnie), „menedżer w oświacie” podyplomowe studia organizacji i zarządzania (SDMO w Gnieźnie), Zastosowanie informatyki dla nauczycieli (PŁ w Łodzi), Przedsiębiorczość (PP w Poznaniu) 
Inne kwalifikacje i kompetencje:
Certyfikowany mediator szkolny, certyfikowana trenerka grupowego Treningu Zastępowania Agresji, Pedagogika w zakresie wychowania artystycznego - kierunek TEATR, realizatorka licznych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, autorka i realizatorka wielu szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli i specjalistów szkolnych w zakresie: umiejętności wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z agresją i przemocą w szkole, pracy z uczniem zdolnym, wykorzystania technologii informatycznej w pracy nauczyciela.
Miejsce pracy:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, ul. Wodna 1
Beata Woźniak
Wykształcenie:
mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym (WSP w Bydgoszczy)
Studia podyplomowe:
Logopedia (WSP w Bydgoszczy), Neurologopedia (UMCS w Lublinie), Oligofrenopedagogika (SW im. Pawła Włodkowica w Płocku)
Miejsce pracy:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie, ul Kaliska 19

Pracownicy niepedagogiczni

Agnieszka Nowak - Referent

Sylwia Czajka - Główny Księgowy

Izabela Cholewjusz - Pracownik Obsługi

Menu